Sok kedves shih-tzu
P-R Jovany (Giovanni) Shih-tzu [Jovy,Bubumaci,Fütyike]